Y sỹ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP Y SỸ

Tên ngành: Y sỹ
Mã ngành: 5720302
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo người y sỹ trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người y sỹ thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể
– Về kiến thức
+ Trình bày được cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
+ Trình bày được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
+ Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.
+ Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
– Về kỹ năng
+ Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.
+ Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.
+ Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
+ Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
+ Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.
+ Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.
– Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
+ Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Người có bằng tốt nghiệp ngành y sỹ trình độ trung cấp có thể làm việc ở các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ nhà nước hoặc tư nhân.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
– Số lượng môn học, mô đun: 28
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 93 Tín chỉ (2295 giờ)
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 270 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2025 giờ
– Khối lượng lý thuyết (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 825 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 1475 giờ.

Trả lời