LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Số: 289 /TBTS-YDTL
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC

– Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
– Căn cứ nhu cầu thực tế và yêu cầu chuyên môn ngành Dược;
Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long thông báo tuyển sinh năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

1.Nội dung đào tạo, đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo:

1.1. Nội dung đào tạo:
– Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược
– Sau khi tốt nghiệp được cấp giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.
1.2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, người lao động đã tốt nghiệp chuyên ngành Dược, trình độ từ sơ cấp Dược trở lên hoặc các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác.
1.3. Thời gian đào tạo:  20 giờ.

2.Hồ sơ đăng ký gồm:

  • Đơn đăng ký học theo mẫu của trường;
  • Bản sao Bằng tốt nghiệp Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học,…chuyên ngành Dược;
  •  Bản sao chứng chỉ hành nghề (nếu có);
  •  Bản sao Căn cước công dân.
  1. Học phí: 600.000 đ/1 khóa học.
  2. Địa điểm nhận hồ sơ:Khu  

– Đường Nguyễn Cao Nhạc – Khu Khúc Toại – P. Khúc Xuyên – TP. Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.
ĐT: 0902 141 988 – Thầy Chiến.   0934 020 890 – Cô Nhung

Nơi nhận:
– Đơn vị, cá nhân có nhu cầu;
– BGH (để chỉ đạo);
– Lưu VT-TS.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 HIỆU TRƯỞNGThS. Nguyễn Thị Thuý Hà

LINK:
Chương trình đào tạo

Mẫu đơn
Mẫu giấy xác nhận

Trả lời