Dược sỹ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Tên ngành đào tạo: Dược sỹ trung cấp
Mã số nghề: 5720401
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy – Tập trung
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Thời gian đào tạo: 02 năm.
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo người Dược sỹ trung cấp chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có đạo đức, lương tân nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ phục vụ trong ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
1.2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỤ THỂ:
1.2.1.Về kiến thức:
– Nắm được hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về dược học, y học, về công tác tổ chức, quản lý ngành, về đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hành nghề dược và một số kiến thức bổ trợ khác.
– Có hiểu biết về tin học, ngoại ngữ để ứng dụng vào hoạt động nghề nghiệp.
1.2.2.Về kỹ năng:
– Tổ chức được các hoạt động nghề nghiệp trên cơ sở các quy định đối với ngành dược ở các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp.
– Giải quyết tốt, đúng trình tự các nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe nhân dân theo chức trách, thẩm quyền.
– Có khả năng phát hiện, tư vấn, nghiên cứu một số vấn đề trong lĩnh vực y, dược.
– Nắm vững và thực hiện được các thao tác, quy trình kỹ thuật đối với việc sản xuất, cung ứng, kiểm nghiệm, quản lý, kinh doanh thuốc chữa bệnh theo pháp luật.
– Sử dụng được tin học, ngoại ngữ trong hoạt động nghề nghiệp.
1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
– Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
1.2.4. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
* Chính trị, đạo đức:
+ Hiểu biết và vận dụng được một số kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam; về vai trò lãnh đạo, đường lối, chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, trong quá trình làm việc;
+ Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;
+ Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao;
+ Có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch, lành mạnh, có tác phong công nghiệp.
* Thể chất, quốc phòng:
+ Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.
+ Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Cơ hội việc làm:
– Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Dược học, sinh viên làm được công việc tại: Cơ sở bán thuốc, cung ứng thuốc từ Trung Ương, Tỉnh, Huyện, Xã, Phường,các Bệnh viện, Viên nghiên cứu, Trường Y dược, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác, các công ty dược phẩm.
– Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 27
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khoá học: 1905 giờ ( 86 tín chỉ)
Khối lượng các môn học chung/đại cương: 270 giờ (13 tín chỉ)
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1635 giờ ( 73 tín chỉ)
Khối lượng lý thuyết: 795 giờ
Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm..: 1110 giờ

Trả lời