Điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG

Tên ngành: Điều dưỡng
Mã ngành: 5720501
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gia đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo người điều dưỡng trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ trung cấp, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Người điều dưỡng ở trình độ trung cấp có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
Người điều dưỡng ở trình độ trung cấp có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:
– Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
– Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;
– Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng;
– Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;
– Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;
– Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;
– Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;
– Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;
– Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;
– Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
– Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
– Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học;
– Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ trung cấp có thể làm việc ở các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ Trung ương tới cơ sở, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp y tế.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
– Số lượng môn học, mô đun: 30
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 102 Tín chỉ
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 270 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2310 giờ
– Khối lượng lý thuyết (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 885 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 1695 giờ.

Trả lời