Chuyển đổi Y sỹ YHCT

Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

TT Nội dung Số đơn vị học trình Số tiết (Số giờ) Số tuần
1 Các học phần cơ sở và chuyên ngành 330 tiết 12
2 Thực tập lâm sàng và tốt nghiệp 360 giờ
Cộng

        8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:

TT Tên học phần Số đơn vị học trình Số Tiết
Tổng số Lý thuyết Thực hành Tổng số Lý thuyết Thực hành/ kiểm tra
1 Y lý y học cổ truyền 2 2 30 30
2 Ngoại ngữ (tiếng Trung Quốc) 2 2 30 30
3 Châm cứu 2 1 1 30 15 15
4 Đông dược thừa kế 2 2 45 30 15
5 Bào chế đông dược 1 1 30 15 15
6 Bài thuốc cổ phương 1 1 15 15
7 Xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh 2 1 1 45 15 30
8 Bệnh học Nội y học cổ truyền 3 3 45   45
9 Bệnh học Ngoại y học cổ truyền 2 2 30 30
10 Bệnh học sản phụ khoa y học cổ truyền 1 1 15 15
11 Bệnh học Nhi y học cổ truyền 1 1 15 15
Tổng số 19 17 2 330 255 75
Số đơn vị học trình Số tuần
12 Thực tập: ( lâm sàng và thực tập tốt nghiệp): 7 7
Thực tập lâm sàng Bệnh học y học cổ truyền:
– Nội
– Ngoại
– Sản
– Nhi
– Châm cứu – Xoa bóp – Bấm huyệt
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
Tổng cộng (đvht) 26 17 9 7 7

Trả lời