Thông báo
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024
Tuyển sinh
28/07/2018
Tháng 
28/07/2018
Dược sỹ

Mô tả ngắn Dược sỹ

07/03/2018
Tháng 
07/03/2018
Cao đẳng Dược

Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn

07/03/2018
Tháng 
07/03/2018
Cao đẳng Điều dưỡng

Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn

07/03/2018
Tháng 
07/03/2018
Cử nhân Điều dưỡng

Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn

28/07/2018
Tháng 
28/07/2018
Điều dưỡng

Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn Mô tả ngắn

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC THĂNG LONG
Địa chỉ: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 02223600469
Email: [email protected]
Website: yduocthanglong.vn

Copyright ©  yduocthanglong.vn - 2023